categories

Potawatomi Language Games
Days of the Week

Review


Ngot Gishek -- Monday (first day)


Nish Gishek -- Tuesday (second day)


Apta Gishek -- Wednesday (half week day)


Nyew Gishek -- Thursday (fourth day)


Nyano Gishek -- Friday (fifth day)


Odanke Gishek -- Saturday (going to town day)


Num a Gishek -- Sunday (prayer day)


Gishek -- Day


Ngot Num a Gishek -- One Week


Gizes -- Month